1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

برای بیماران تب دار مفید بوده است خصوصاً هنگامی که تب به درازا کشد، می دهند

لطیف است و جلا دهنده(جالی) سینه و شش از رطوبات لزجه می باشد.

حل کننده و از بین برندۀ ریاح و بادهای امعاء و روده ها و مواد غلیظ از آنها می باشد.

مبهّی است و قدرت باه را افزایش می دهد.

مسمن است و کمی چاق و فربه می کند.

مدر شیر است. در زنان شیرده در ترشح شیر تأثیر به سزا دارد.

مدر بول است. ادرارآور است.

مدر حیض است و خون قاعدگی را با سهولت بیشتری از رحم بیرون می راند.

مسهل سودا می باشد.

مسهل بلغم غلیظ است.